SEMINĀRS - Personas datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās


SEMINĀRA APJOMS, FORMA, CENA: 

4 ak.stundas (viena diena), klātiene, 65EUR (t.sk. PVN)

 

PIETEIKTIES

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA ir viens no aktuālākajiem tematiem informācijas laikmetā. To pierāda arī 2013.gada 21.oktobrī Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas balsojums par Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu, kur, salīdzinot ar sākotnējo iniciatīvu, ir būtiski palielināts atbildības un sodu līmenis (līdz pat 5 % no apgrozījuma) par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, tāpat ir saglabāts nosacījums, ka ikvienam, kura dati ir prettiesiski apstrādāti ir tiesības uz kompensāciju.

 

Darbinieku personas datu aizsardzības noteikumus ir nepieciešams ievērot ikvienam darba devējam, neatkarīgi no tā, ar ko nodarbojas uzņēmums.

 

SEMINĀRA MĒRĶIS :

Semināra ietvaros tiks sniegts skaidrojums, kas ir personas dati, kādus personas datus darba devējs ir tiesīgs apstrādāt un pie kādiem priekšnoteikumiem? Kā darba devējam aizsargāt savu komercinformāciju, nepārkāpjot darbinieka tiesības aizsargāt savus personas datus (priekšnoteikumi videonovērošanas veikšanai, e-pasta satura kontrolei,  biometrijas ieejas/pieejas sistēmas ieviešana u.tml.).

 

MĒRĶAUDITORIJA: FPDA speciālisti, juristi, personāla speciālisti, uzņēmumu vadītāji u.c. interesenti.

 

TĒMAS:

  • fizisko personas datu aizsardzības termini, datu apstrādes priekšnosacījumi;
  • fizisko personu datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās (kandidātu atlase, darba līguma noslēgšana; datu apstrādes nosacījumi darba tiesisko attiecību laikā (videonovērošana, e-pastu kontrole, informācijas nodošana "mātes" uzņēmumiem, u.tml.);  personas datu apstrāde pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās);
  • situāciju, tiesas spriedumu analīze.

 

METODOLIĢIJA: Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, gan diskusijas un situāciju analīze.

 

IEGUVUMI UN REZULTĀTS: Rast izpratni par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā.

 

PASNIEDZĒJS - AGNESE BOBOVIČA

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. Turpina studijas tiesību zinātņu doktorantūrā. Doktora darba tēma- privātuma aizsardzība informācijas laikmetā.

Ilgstoša darba pieredze kā juristei tādos uzņēmumos kā AS "Finansu Brokeris Alfa" un AS "Swedbank",  Sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācija. Kopš 2008.gada SIA "DatuAizsardziba.lv" valdes priekšsēdētāja, juriste.

Iegūta Datu Valsts Inspekcijas izsniegtā Personu datu apstrādes speciālista reģistrācijas apliecība; tiek sniegti Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi. Sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja.

Klientu pozitīvi novērtēta kursu un semināru vadīšanas pieredze.

 


APMĀCĪBU E-kurss "IT pārskats. Drošība. Tīmeklis"


PROGRAMMAS MĒRĶIS: Palīdzēt citu jomu speciālistiem, jo īpaši juristiem, izprast būtiskākos IT terminus, darbības mehānismu pamata principus un vispārīgas IT drošības vadlīnijas, lai darbotos personu datu aizsardzības sfērā.


PROGRAMMAS APJOMS: 60min., t.sk., globālais tīmeklis, drošības līdzekļi, paroļu drošība, šifrēšana/kriptogrāfija, elektroniskais paraksts, vīrusu prevencija, pierādījumu sagatavošana, auditācijas pieraksti, IS drošības pārvaldība u.c. 


Maksa: 40EUR

PAPILDUS INFORMĀCIJA ŠEITSEMINĀRS - Personas datu publiskošanas tiesiskums


SEMINĀRA APJOMS, FORMA, CENA: 

4 ak.stundas (viena diena), klātiene, 65EUR (t.sk. PVN)

PIETEIKTIES

Fizisko personu datu aizsardzības likums ir spēkā Latvijas Republikā vairāk kā desmit gadus, bet nereti ikdienā strādājot  ir konstatējams, ka sabiedrības locekļiem nav izpratne par tā piemērošanu. It sevišķi šis jautājums ir  aktuāls kontekstā ar apstākli, ka Eiropas Komisija ir uzstādījusi kā mērķi līdz 2014.gadam ieviest Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu, kas noteiktu vienas prasības, vienus datu aizsardzības standartus visā Eiropas Savienībā.

Semināra/kursa mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar personas datu būtību un rast izpratni par informācijas apjomu, kas iekļaujama (pieļaujama), sniedzot publiskus paziņojumus.

 

MĒRĶIS:

Sniegt informāciju un veicināt izpratni par personas datu apstrādi (t.sk, publiskošanu) ikdienas darbā, apstrādes principiem un priekšnoteikumiem.

 

TĒMAS:                       

·         Personas datu jēdziens un būtība;

·         Personas datu apstrādes principi un priekšnoteikumi;

·         Personas datu aizsardzības sfēras mijiedarbība ar Informācijas atklātības likumu un citiem novada pašvaldības un tās struktūrvienības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

·         Praktisko piemēru, tiesu prakses analīze (diskusija). 

 

METODOLOĢIJA:

Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, gan diskusijas un situāciju analīze.

 

IEGUVUMI UN REZULTĀTS:

Rast izpratni par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā (piemēram, informācijas publiskošana, kur šāda rīcība var tikt atzīta par prettiesisku).

 

PASNIEDZĒJS - AGNESE BOBOVIČA

Profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. Turpina studijas tiesību zinātņu doktorantūrā. Doktora darba tēma- privātuma aizsardzība informācijas laikmetā.

Ilgstoša darba pieredze kā juristei tādos uzņēmumos kā AS "Finansu Brokeris Alfa" un AS "Swedbank",  Sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācija. Kopš 2008.gada SIA "DatuAizsardziba.lv" valdes priekšsēdētāja, juriste.

Iegūta Datu Valsts Inspekcijas izsniegtā Personu datu apstrādes speciālista reģistrācijas apliecība; tiek sniegti Fizisko personu datu aizsardzības speciālista pakalpojumi. Sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācijas valdes līdzpriekšsēdētāja.

Klientu pozitīvi novērtēta kursu un semināru vadīšanas pieredze.Citi personas datu aizsardzības kursi